zaloguj się bip Szukaj
Zamknij
Find book, music, movie...

[PL]Regulamin imprez organizowanych przez MiPBP w Raciborzu

[PL]

Załącznik nr 1
do Zarządzenie nr 12/2018
Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Ryszarda Kincla w Raciborzu
z dnia 26.06.2018


Regulamin imprez organizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu


                                                                                                           § 1
1.    Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, zwanej dalej Organizatorem.
2.    Przez imprezę rozumie się wykład, prelekcję, szkolenie, lekcję biblioteczną, zajęcia warsztatowe, zajęcia na wolnym powietrzu oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.
3.    Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
4.    W trakcie imprezy oraz w drodze do i z biblioteki odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz opiekę nad dziećmi do 13. roku życia ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych - nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

                                                                                                           § 2
1.    Zgłoszenia Uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie. Inne formy zgłoszeń możliwe są po ich ustaleniu z Organizatorem.
2.    Jeśli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.
3.    Do udziału w imprezie konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w imprezie.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
5.    Jeśli osoba bierze udział w imprezie, Organizator uznaje, że wyraziła zgodę na nieodpłatne utrwalenie i opublikowanie swojego wizerunku w mediach wewnętrznych Organizatora oraz w mediach zewnętrznych w wyżej wskazanym zakresie.
6.    Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.


                                                                                                            § 3
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania  imprezy  bez wcześniejszego  uprzedzenia z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, niesprzyjające warunki pogodowe itp. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej szczególnej rekompensaty.

                                                                                                            § 4
1.    Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych,
- wyrobów pirotechnicznych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- napojów alkoholowych,
- środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.
2.    Organizator może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
- znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,
- posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,   wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe,
środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
- wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę
masową.
3. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników.
4. Odpowiedzialność za zachowanie, stan zdrowia oraz za ewentualne nieszczęśliwe wypadki osób niepełnoletnich, biorących udział w imprezie, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

                                                                                                           § 5
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że:
1.    Administratorem danych osobowych uczestnika jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz.
2.    W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@biblrac.pl.
3.    MiPBP może zbierać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel. kontaktowego, wiek, dane kontaktowe opiekuna/rodzica osoby niepełnoletniej, wizerunek.
4.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, dokumentacji i promocji imprezy. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w mediach wewnętrznych prowadzonych przez Organizatora oraz w mediach zewnętrznych.  
5.    Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.
6.    Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
7.    Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom z którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
6.    Dane mogą być transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7.    Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjno-marketingowych z nią związanych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
9.    Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


                                                                                                         § 6
Udziału w imprezie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

                                                                                                         § 7
1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
    - w siedzibie organizatora: MiPBP w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz
    - na stronie internetowej: www.biblrac.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Download
Regulamin bezpieczeństwa sanitarnego-imprezy.pdf(plik PDF, 559.63 KB)
How do I...
Choose page
Sing up to library?
Order/reserve a book?
Extend returing time?
[PL]przetwarzanie danych osobowych
Calendar
Wed
21
Feb
[PL]Sekrety Odessy – spotkanie z Borysem Tynką / Tаємниці Одеси
Category:
date: 21.02.2024
hr.: 18:00
Place: Biblioteka, ul. Kasprowicza 12
Thu
22
Feb
[PL]Klub Robotyki Klocków Lego
Category: [PL]Klub biblioteczny
date: 22.02.2024
hr.: 15:00
Place: Filia Publiczno-Szkolna nr 3 Ocice, ul. Tuwima 1
Fri
23
Feb
[PL]Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży
Category: [PL]Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży
date: 23.02.2024
hr.: 16:00
Place: EUREKA Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, Kasprowicza 12
Zaproponuj tytuł
 
If you want to send message, click here walizkę.
Zapytaj bibliotekarza
 
If you want to send message, click here piłke.
Portal https://www.biblrac.pl/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij