zaloguj się bip Szukaj
Zamknij
Find book, music, movie...

[PL]Regulamin newslettera MiPBP w Raciborzu

Regulamin newslettera MiPBP w Raciborzu

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera udostępnianego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Raciborz.

 Podstawa do opracowania i wdrożenia dokumentu są:

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 § 1

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez MiPBP w Raciborzu na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące działalności MiPBP w Raciborzu, w tym zbiorów bibliotecznych, wydarzeń, aktualności.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym na stronie www.biblrac.pl, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach punktu 1.

§ 2

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Usługa Newsletter jest bezpłatna i dobrowolna. 
 3. Z usługi mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby młodsze muszą uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego, którą należy przedłożyć w Sekretariacie MiPBP w Raciborzu.

§ 3

 1. Korzystać z usługi Newsletter może osoba, która na stronie www.biblrac.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do MiPBP w Raciborzu i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 2. Następnie MiPBP w Raciborzu na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki cookies i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez MiPBP w Raciborzu, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 4

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez wprowadzenie adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym na stronie www.biblrac.pl oraz kliknięciu przycisku „Usuń mnie z newslettera”.

§ 5

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 6

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy biblrac@poczta.onet.pl, pocztą bezpośrednio na adres MiPBP w Raciborzu podany w Regulaminie lub osobiście w siedzibie biblioteki.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter.
 3. MiPBP w Raciborzu rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 7

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12.
 2. MiPBP będzie zbierał następujące dane: adres e-mail.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi określonej w niniejszym regulaminie.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usługi.
 5. Osobom, które podają dane osobowe, przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich poprawiania i przenoszenia. Przysługuje im także prawo do wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie. Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 6. Dane są przetwarzane za zgodą użytkownika a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
 7. Dane będą przetwarzane tylko i wyłączenie w okresie świadczenia usługi. Po zakończenia świadczenia usługi MiPBP w Raciborzu usunie wszystkie dane osobowe użytkowników.
 8. MiPBP w Raciborzu nie przewiduje udostępniania danych użytkowników innym podmiotom.
 9. W sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: iodo@biblrac.pl.

§ 8

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. i jest dostępny na stronie internetowej www.biblrac.pl w zakładce Regulaminy/Cenniki.
 2. MiPBP w Raciborzu ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego MiPBP w Raciborzu powiadomi użytkowników za pomocą wiadomości e-mail.
 3. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia użytkownika o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego, chyba że użytkownik rozwiąże w tym czasie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób wskazany w Regulaminie.
 4. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

 

Racibórz, 08.06.2018

How do I...
Choose page
Sing up to library?
Order/reserve a book?
Extend returing time?
[PL]przetwarzanie danych osobowych
Calendar
Tue
23
Apr
[PL]Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich: Mikołajkowe potyczki w bibliotece
Category: Światowy Dzień Książki
date: 23.04.2024
hr.: 9:00
Place: EUREKA Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, Kasprowicza 12
Tue
23
Apr
[PL]Klub Malucha: Jak krasnal wiosny szukał
Category: [PL]Klub Malucha
date: 23.04.2024
hr.: 9:00
Place: Filia nr 2 Ostróg, Bielska 12
Tue
23
Apr
[PL]Klub Przyjaciół Biblioteki
Category: [PL]Klub Przyjaciół Biblioteki na Ostrogu
date: 23.04.2024
hr.: 17:00
Place: Filia nr 2 Ostróg, Bielska 12
Zaproponuj tytuł
 
If you want to send message, click here piłke.
Zapytaj bibliotekarza
 
If you want to send message, click here walizkę.
Portal https://www.biblrac.pl/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij