zaloguj się
Znajdź książkę, muzykę, film...
Treść strony
Tytuł
Autor
na stronie w katalogu

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług MiPBP w Raciborzu

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny i jest bezpłatne.
 2. Warunkiem uzyskania prawa do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki jest zapisanie się do biblioteki i odebranie imiennej karty bibliotecznej.
 3. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz prowadzenia działalności handlowej oraz samowolnego roznoszenia, nalepiania, pozostawiania ulotek i innych materiałów reklamowych.
 4. Pracownicy biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez czytelników na terenie biblioteki.
 5. Bibliotekarz może wyprosić z biblioteki:
  1. osoby zachowujące się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
  2. osoby nietrzeźwe lub pozostające pod wpływem innych środków odurzających,
  3. osoby używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe.
 6. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz wzywa służby porządkowe.

 

§2 REJESTRACJA CZYTELNIKÓW

 

 1. Przy zapisie do biblioteki zgłaszający powinien:
  1. okazać dokument tożsamości ze zdjęciem,
  2. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu,
  3. wypełnić oświadczenie o miejscu zamieszkania/adresie korespondencyjnym.
 2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada i podpisuje zobowiązanie rodzic lub opiekun prawny.
 3. Dłużnik Biblioteki nie może być poręczającym za osobę niepełnoletnią.
 4. Konto czytelnika jest ważne do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła rejestracja. Podczas pierwszych odwiedzin w bibliotece w kolejnym roku następuje ponowna aktywacja konta.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdej zmianie miejsca zamieszkania oraz zmianie danych osobowych w ciągu 30 dni od zaistnienia zmiany.
 6. Potwierdzeniem zapisu do biblioteki jest imienna karta biblioteczna, którą czytelnik ma obowiązek okazywać przy każdym korzystaniu z biblioteki. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie. Właściciel karty ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie.
 7. Za wydanie karty bibliotecznej, biblioteka pobiera opłaty zgodnie z aktualnym Cennikiem – załącznik nr 1.
 8. W przypadku zużycia karty wywołanego długotrwałym jej użytkowaniem lub w przypadku zmiany nazwiska, czytelnikowi przysługuje bezpłatna wymiana karty.

 

§3 UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ

 

 1. W każdym oddziale i filii wypożyczyć można jednorazowo : 8 książek (z wyjątkiem Wypożyczalni Głównej, w której można wypożyczyć 15 książek), 8 audiobooków, 4 płyty CD, 3 płyty DVD, 4 dokumenty elektroniczne (gry komputerowe, programy edukacyjne itp.), 2 gry planszowe, 8 egz. czasopism (z wyjątkiem bieżącego numeru).
 2. Książki, nuty, audiobooki, czasopisma, płyty CD do nauki języków obcych można wypożyczyć na okres 35 dni.
 3. Płyty CD i DVD można wypożyczyć na okres 7 dni za wyjątkiem Nowości filmowych, które są wypożyczane na 2 dni.
 4. Dokumenty elektroniczne i gry planszowe można wypożyczyć na okres 14 dni
 5. Za przekroczenie terminu zwrotu zbiorów biblioteka pobiera opłaty - zgodnie z Cennikiem - załącznik nr 1. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu zbioru/sprzętu pokrywa również ich koszty.
 6. Jeżeli termin zwrotu wypożyczonych zbiorów przypada na dzień zamknięcia biblioteki, czytelnik ma obowiązek oddania zbiorów pierwszego dnia pracy biblioteki następującego po tym terminie.
 7. Termin zwrotu można przedłużyć dwukrotnie (prolongata) jeżeli nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 8. Termin zwrotu zbioru można przedłużyć samodzielnie (za pomocą konta czytelnika w katalogu OPAC) lub poprosić o jego zmianę w Bibliotece. Prośba o prolongatę winna być zgłoszona osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej   najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.
 9. Biblioteka ma prawo wpisać do Krajowego Systemu Długów tych czytelników, którzy nie wnieśli opłat z tytułu kar za nieterminowy zwrot zbiorów, ich uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie. Ma także prawo dochodzenia wobec nich swoich roszczeń na drodze sądowej.
 10. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia zbiorów oraz dostępu do wszystkich usług bibliotecznych czytelnikowi, który nie uregulował należności z tytułu kar i opłat regulaminowych wobec biblioteki (dot. wszystkich działów i filii).
 11. Czytelnik może zamówić zbiory aktualnie znajdujące się na półkach drogą elektroniczną. Liczba zamówień kierowana do jednego działu nie może przekroczyć 5. Zamówione egzemplarze należy odebrać w ciągu 5 dni - po tym terminie zamówienie traci ważność.
 12. Czytelnik może zarezerwować zbiory aktualnie wypożyczone drogą elektroniczną. Liczba rezerwacji kierowana do jednego działu nie może przekroczyć 5 egzemplarzy. Po zmianie statusu z rezerwacji na zamówienie, czytelnik może odebrać zbiory w ciągu 5 dni – po tym terminie zamówienie traci ważność
 13. Czytelnik otrzymuje zawiadomienie o zmianie statusu zamówionych i zarezerwowanych zbiorów oraz terminie ich odbioru na własne czytelnicze konto w katalogu OPAC lub e-mailem (jeśli podał swój adres mailowy).
 14. Konto czytelnika w katalogu OPAC zawiera informacje o bieżących wypożyczeniach, zamówieniach, rezerwacjach i karach, umożliwia zamawianie, rezerwacje i prolongatę zbiorów.

 

§4 UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU

 

 1. Z Czytelni mogą korzystać osoby zapisane do biblioteki
 2. W celu skorzystania ze zbiorów znajdujących się w Czytelni, czytelnik okazuje kartę biblioteczną
 3. Wybrane materiały biblioteczne należy zgłosić, a po wykorzystaniu – oddać dyżurującemu bibliotekarzowi. Czytelnik nie może samodzielnie odkładać zbiorów na półkę.
 4. Zbiory udostępnianie na miejscu można kserować (za opłatą zgodną z Cennikiem – załącznik nr 1), z wyjątkiem książek i czasopism szczególnie wartościowych, które mogłyby ulec uszkodzeniu podczas kserowania.

 

§5 UDOSTĘPNIANIE CZYTNIKÓW E-BOOKÓW

 

 1. Urządzenie można wypożyczyć w Czytelni MiPBP w Raciborzu, ul. Kasprowicza 12.
 2. Z usługi wypożyczania czytników mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające kartę biblioteczną MiPBP w Raciborzu.
 3. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 35 dni z możliwością dwukrotnego przedłużenia terminu zwrotu o kolejne 35 dni, o ile nie został zamówiony przez innego czytelnika.
 4. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
 5. Biblioteka pobiera opłaty za przekroczenie terminu zwrotu zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat – załącznik nr 1.
 6. Przy wypożyczaniu czytników korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania oświadczenia - załącznik nr 4.
 7. Użytkownik Biblioteki może za pomocą konta w katalogu OPAC złożyć zamówienie na czytnik. Informacja o stanie realizacji zamówienia jest dostępna na bieżąco na koncie czytelnika.
 8. Zamówiony czytnik powinien być odebrany w przeciągu 3 dni; po upływie tego terminu czytnik może być wypożyczony innemu czytelnikowi.
 9. Przed zwrotem czytnika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie plików i oddania urządzenia w stanie takim jak go wypożyczył.
 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytnikach przez użytkowników.

 

§6 KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH I INTERNETU

 

 1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać osoby zapisane do biblioteki.
 2. W celu skorzystania ze stanowisk komputerowych, czytelnik okazuje kartę biblioteczną.
 3. Użytkownik zajmuje stanowisko komputerowe wskazane przez bibliotekarza i samodzielnie z niego korzysta.
 4. Pracownicy biblioteki mogą kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze a w szczególności mają prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności zabronione. Niedozwolone są w szczególności wejścia na strony obsceniczne, obraźliwe, propagujące przemoc, obrażające uczucia innych (np. strony o charakterze rasistowskim). Zabrania się także przesyłania, udostępniania i korzystania z danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe oraz wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.
 5. Zabrania się pozostawiania przez użytkownika własnych plików na dysku komputera. Pozostawione pliki zostaną usunięte.
 6. Zabrania się instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku komputera.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia pracy przy komputerze na 10 minut przed zamknięciem biblioteki.
 8. Użytkownik może korzystać z odpłatnej usługi w zakresie skanowania i drukowania – zgodnie z Cennikiem – załącznik nr 1.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.

 

§ 7 WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

 

 1. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają czytelnicy pełnoletni posiadający kartę biblioteczną
 2. Zamówienia składa się w formie pisemnej poprzez e-mail: czytelnia@biblrac.pl lub bezpośrednio u osoby odpowiedzialnej za wypożyczenia międzybiblioteczne, w Czytelni, ul. Jana Kasprowicza 12 w godzinach jej otwarcia.
 3. Zamówienie powinno zawierać imię i nazwisko Czytelnika, dane kontaktowe, opis bibliograficzny (co najmniej tytuł i autor) poszukiwanej pozycji oraz nazwę instytucji ją posiadającej.
 4. Dla czytelników sprowadzane są do MiPBP zbiory, których nie ma w bibliotekach na terenie miasta Raciborza.
 5. Na prośbę czytelnika, biblioteka zamawiająca może określić termin, do którego zamówienie jest aktualne oraz ewentualne uwagi dotyczące jego obiegu.
 6. Z bibliotek zagranicznych mogą być wypożyczane jedynie te publikacje, których nie ma w bibliotekach polskich.
 7. Czytelnik pokrywa koszty przesyłek sprowadzonych materiałów bibliotecznych oraz koszty korespondencji.
 8. Sprowadzone materiały biblioteczne udostępnia się wyłącznie na miejscu w czytelni.
 9. Jednorazowo można zamówić maksymalnie 5 woluminów materiałów bibliotecznych (z bibliotek zagranicznych maksymalnie 3).
 10. Termin zwrotu zamówionych materiałów bibliotecznych oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca. Prolongatę terminu należy zgłosić nie później niż na tydzień przed upływem terminu zwrotu.
 11. W przypadku uszkodzenia materiału bibliotecznego Czytelnik zobowiązany jest do przekazania ekwiwalentu na rzecz biblioteki, która wypożyczyła zbiory w formie przez nią ustalonej.

 

§ 8 WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU

 

Biblioteka wypożycza czytelnikom urządzenia do odtwarzania zbiorów na specjalnych zasadach:

a) Regulamin wypożyczania Czytaka Plus stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

b) Regulamin wypożyczania radioodtwarzaczy ze słuchawkami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

§ 9 POSZANOWANIE I ZABEZPIECZANIE ZBIORÓW/SPRZĘTÓW

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów/sprzętów będących własnością Biblioteki. Powinien też zwrócić uwagę na stan zbioru/sprzętu przed jego wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbioru/sprzętu odpowiada Czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie zgodnie z Cennikiem – Załącznik Nr 1. Na sumy wpłacone z tego tytułu Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 

§10 ZASADY UMARZANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU ODSZKODOWAŃ ORAZ KAR I KOSZTÓW UPOMNIENIA

1. Dyrektor Biblioteki może w indywidualnych sprawach umarzać zobowiązania finansowe z powyższych tytułów, jeżeli uzasadnione jest to szczególną sytuacją życiową, ekonomiczną czytelnika lub brakiem możliwości wyegzekwowania tych kwot.

2. Umarzanie zobowiązań finansowych przekraczających kwotę 30,00 zł wymaga pisemnego wniosku czytelnika o umorzenie wraz z uzasadnieniem. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

3. Upoważnia się kierowników oddziałów i filii Biblioteki do dokonywania, w przypadkach określonych w pkt. 1, umorzenia zobowiązań czytelników nieprzekraczających kwoty 30,00 zł. Umorzeniu nie podlegają koszty wysłanych przez Bibliotekę upomnień do czytelnika.

4. Bibliotekarz może umarzać zobowiązania finansowe wynikające z przyczyn zawinionych przez Bibliotekę (np. awaria systemu, remont, skontrum).

5. W systemie PATRON należy dokonać adnotacji dotyczącej przyczyny umorzenia.

 

§11 SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować do Dyrektora Biblioteki.

 

§12 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników biblioteki jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12
 2. MiPBP w Raciborzu gromadzi następujące dane potrzebne do zapisania i obsługi czytelnika:

- nazwisko i imię

- data urodzenia

- PESEL

- adres zamieszkania

- nr telefonu

- adres e-mail

- w przypadku osoby małoletniej: miejsce nauki oraz dane osobowe opiekuna – nazwisko i imię, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, tel. kontaktowy

- dział – określenie poziomu nauczania (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) lub miejsca zamieszkania (miasto Racibórz, powiat raciborski, inni)

- kategoria – określenie charakteru zatrudnienia (pracownicy umysłowi, fizyczni, rolnicy, inni, nie zatrudnieni, młodzież, studenci, pracownicy biblioteki, filie biblioteczne)

- dane wewnętrzne: numer karty bibliotecznej oraz data aktualnej rejestracji

 1. Dane będą przetwarzane w celu zrealizowania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami).
 2. Czytelnikom przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z biblioteki i odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Dane będą przetwarzane do momentu ustania obowiązków wynikających z ustawy o bibliotekach lub 5 lat po ustaniu aktywności czytelniczej.
 5. Dane będą udostępnianie innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 6. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iodo@biblrac.pl

 

§ 9 PRZEPISY KOŃCOWE

 

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.biblrac.pl (w zakładce ABC  czytelnika - Regulaminy/Cenniki) oraz w siedzibie Biblioteki.

3. MiPBP w Raciborzu ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. Czytelnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem strony internetowej www.biblrac.pl ((w zakładce ABC czytelnika - Regulaminy/Cenniki).

 

 

Regulamin obowiązuje od 16.01.2019

1.      Przy zapisie do biblioteki zgłaszający powinien:

a.       okazać dokument tożsamości ze zdjęciem,

b.      wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu,

c.       wypełnić oświadczenie o miejscu zamieszkania/adresie korespondencyjnym.

2.      Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada i podpisuje zobowiązanie rodzic lub opiekun prawny.

3.      Dłużnik Biblioteki nie może być poręczającym za osobę niepełnoletnią.

4.      Konto czytelnika jest ważne do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła rejestracja. Podczas pierwszych odwiedzin w bibliotece w kolejnym roku następuje ponowna aktywacja konta.

5.      Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdej zmianie miejsca zamieszkania oraz zmianie danych osobowych w ciągu 30 dni od zaistnienia zmiany.

6.      Potwierdzeniem zapisu do biblioteki jest imienna karta biblioteczna, którą czytelnik ma obowiązek okazywać przy każdym korzystaniu z biblioteki. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie. Właściciel karty ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie.

7.      Za wydanie karty bibliotecznej, biblioteka pobiera opłaty zgodnie z aktualnym Cennikiem – załącznik nr 1.

8.      W przypadku zużycia karty wywołanego długotrwałym jej użytkowaniem lub w przypadku zmiany nazwiska, czytelnikowi przysługuje bezpłatna wymiana karty.

Pliki do pobrania
zalacznik_nr_1_cennik_2020_1578059692.pdf(plik PDF, 381,08 KB)
Załącznik nr 2 regulamin czytaka plus.pdf(plik PDF, 366,41 KB)
Załącznik nr 3 regulamin radioodtwarzaczy.pdf(plik PDF, 275,25 KB)
Załącznik nr 4 oświadczenie czytniki.pdf(plik PDF, 351,55 KB)
Załącznik nr 5 Legimi.pdf(plik PDF, 189,56 KB)
Jak mogę...
wybierz stronę
zapisać się do biblioteki?
zamówić/ zarezerwować książkę?
przedłużyć termin zwrotu?
przetwarzanie danych osobowych
Kalendarz
wto
07
sty
pią
31
sty
Plebiscyt na Książkę Roku 2019
kategoria: Inne
data: 07-31.01.2020
godz.:
miejsce: Biblioteka, filie i oddziały biblioteki
pon
27
sty
„Głosy ocalonych z Auschwitz” Spotkanie z Sylwią Winnik
kategoria: Spotkania autorskie dla dorosłych
data: 27.01.2020
godz.: 18:00
miejsce: Biblioteka ul.Kasprowicza 12
wto
28
sty
Klub Przyjaciół Biblioteki na Ostrogu
kategoria: Klub Przyjaciół Biblioteki na Ostrogu
data: 28.01.2020
godz.: 17:00
miejsce: Filia nr 2 Ostróg ul. Bielska 12
Zaproponuj tytuł
tytuł*:
autor*:
e-mail*:
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij piłke.
Zapytaj bibliotekarza
imię i nazwisko*:
e-mail*:
treść zapytania*:
 
Jeśli chcesz wysłać wiadomość, kliknij piłke.
Portal https://www.biblrac.pl/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij